Türkmen Okuwçylary Halkara Žautyk Olimpiadasynda Şowly Çykyş Etdiler

12-18-nji ýanwar aralygynda Almatyda dünýä döwletleriniň 15-sinden, şol sanda Gyrgyzystadan, Täjigistandan, Gazagystandan, Özbegistandan, Belarusdan, Ukrainadan, Serbiýadan, Çehiýadan, Bolgariýadan, Mongoliýadan, Russiýadan we beýleki ýurtlardan ýaş zehinleriň 400-si matematika, fizikawe informatika boýunça bäsleşdiler.

Biziň ýurdumyzyň wekilleri matematika we fizika derslerinden ýokary netije görkezip, toparlaryň arasynda gowy netije gazandylar. Onunjy synp okuwçylary Jepbar Asgarow (Aýratyn zehinli çagalaryň Döwlet internaty) bilen Resul Mämiýew (Aşgabat şäheriniň 57-nji Ýörüteleşdirilen mekdebi) kümüş, paýtagtymyzdaky şol mekdebiň okuwçylary Rahman Agamyradow we Kemal Köçekow bürünç medala mynasyp boldylar.
Takyk bilimlere ökdeler toparynyň ýolbaşçysy, Aýratyn zehinli çagalaryň Döwlet internatynyň matematika mugallymy Arslan Hojyýewiň belleýşi ýaly, bu üstünlik türkmen okuwçylarynyň aň-paýhas bäsleşiklerinide gazanýan ýeňişleriniň dowamydyr. Mysal üçin, Jepbar Asgarowyň eýýäm üçünji medalydyr. Ol ilkinji kümüş medalyny 2015-nji ýylda Belgradda geçirilen ýetginjekleriň arasyndaky matematika olimpiadasynda gazandy. 2016-njy ýylda bolsa Albaniýada geçirilen halkara matematika olimpiadasynda bürünç sylag eýeledi.

Rahman Agamyradow bilen Resul Mämiýew 2015-nji ýylda Belgradda geçirilen olimpiadanyň bürünç baýragynyň eýeleridir. Kemal Köçekow üçin bolsa Žautyk olimpiadasynda eýelän bürünç baýragy häzirlikçe halkara derejesinde gazanan ilkinji üstünligidr.

Respublikan fizika-matematika mekdebiniň guran Žautyk olimpiadasy iki tapgyrda geçirildi. Matematika we informatika boýunça iki tapgyram nazarýetden, fizikadan bolsa –nazarýet we eksperimental tapgyrlarda ybaratdy. Okuwçylaryň bilim derejesine baha beren abraýly bekewülleriň arasynda Gazagystanyň wekillerinden başga-da, Moskwanyň M. Lomonosow adyndaky döwlet uniwersitetiniň we Moskwanyň fizika-tehniki institutynyň, şeýle hem Belarus döwlet uniwersitetiniň esasy alymlary bardy. Olimpiadanyň hormat diplomlaryna Gazagystan Respublikasynyň Bilim we ylym ministri Ýerlan Sagadyýew gol çekipdir.
Aň-paýhas bäsleşigine gatnaşýanlar üçin medeni-tanyşdyryş çäreleri guraldy. Okuwçylar Almatynyň gözel ýerlerine, ýakyn wagtda gyşky Uniwersiada-2017 geçiriljek dag üstündäki „Medeu“ sport toplumyna gezelenç etdiler.

Olar üçin ýurduň iň köne okuw jaýy bolan al-Faraby adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň şäherçesine gezelenç guraldy, 13-nji Halkara Žautyk olimpiadasynyň açylyş we ýapylyş dabaralary hem şol ýerde geçdi.

200117-1

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmen-okuwcylary-halkara-zautyk-olimpiadasynda-sowly-cykys-etdiler/

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Pranab Mukerjä hem-de Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modä ýurduň Andhra-Pradeş ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren otly heläkçiligi zerarly, çuňňur gynanç hatlaryny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan pida bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy.

pranab-mukherjee

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-hindistan-respublikasynyn-yolbascylaryna-gynanc-bildirdi/

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mamnun Huseýne we Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarife ýurduň Paraçinar şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly çuňňur gynanç hatlaryny iberdi.

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.

173217

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-pakistan-yslam-respublikasynyn-yolbascylaryna-gynanc-bildirdi-2/

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýa Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti Ýanoş Adere Werona welaýatynda bolup geçen awtobus heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi. Bu heläkçilikde esasan hem ýurduň mekdep okuwçylarynyň gurban bolmagy has hem gynandyryjy ýagdaýdyr.

Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary barada arzuwlaryny beýan etdi.

Áder János; Pásztor István

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-wengriya-respublikasynyn-prezidentine-gynanc-bildirdi/

(TENDER) Türkmengaz Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 27-nji fewralyna (27.02.2017) çenli dowam eder.

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça

№ T/GAZ-004 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär

Lot №1 – turba we metal önümleri;

Lot №4 – awtolag, traktor we ýöriteleşdirilen tehnikalar, düzümdäki we ätiýaçdaky şaýlary;

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji gat salgysy bilen ýüz tutup:

– bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;

– «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, «Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri» we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;

– Lotuň häsiýetnamasyny, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;

– Yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin bir Lotuň bahasy 500 (bäş ýüz) amerikan dollary möçberde ýa-da şu barabarlykda manat görnüşinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Gerekli bolan ähli maglumatlary ýokarda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm

Habarlaşmak üçin telefonlar: 40- 37-45 (faks), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42

Bäsleşik boýunça teklipler — 27.02.2017 ýyla, ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.

Görkezilen seneden giç gelen teklipler kabul edilmeýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bildiriş neşir edilen pursatyndan başlap bäsleşik üçin doly görnüşde teklip ýerleşdirilen, degişli möhür bilen kepillendirilen bukja ýokarda görkezilen salga ugradylyp, hasaba pul serişdeleriniň geçirilenden soň seljerilip başlanjakdyr.

Bäsleşik bukjasynda hökmany suratda anketanyň elektron nusgasy, şertnamanyň esasy şertleri («Word» formatda) we tehniki-ykdysady ýöriteleşmeleri («Excel» formatda) bolmalydyr.

Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm

29c66a61352c4e3ed6cb1aea18fb4d2e-300x250auto

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmengaz-dowlet-konserni-baslesik-yglan-edyar/

Turkmen Habar Gullugy